ต้นจันทร์ฉาย ดอกตาเสือ ดอกไม้สีเหลือง (coreopsis)

Apr 5, 2019

Welcome to the world of ต้นจันทร์ฉาย, where you will discover the vibrant beauty of ดอกตาเสือ and ดอกไม้สีเหลือง. We are your premier source for exquisite coreopsis plants that will bring natural elegance and a pop of color to your garden.

Introducing ต้นจันทร์ฉาย

Our collection of ต้นจันทร์ฉาย, also known as coreopsis, features a stunning array of plants that are native to various regions around the world. With their bright and cheerful yellow flowers, these plants are sure to capture your attention and add a touch of sunshine to any landscape.

The Beauty of ดอกตาเสือ

One of the standout varieties of coreopsis is ดอกตาเสือ, which translates to "tiger eye" in English. This unique species is known for its striking bicolor flowers that resemble the mesmerizing patterns found on a tiger's eye gemstone. The combination of deep mahogany red and golden yellow petals creates a captivating display that is sure to be the focal point of any garden.

The Allure of ดอกไม้สีเหลือง

Another enchanting coreopsis variety that we offer is ดอกไม้สีเหลือง, which translates to "yellow flowers" in English. As the name suggests, these plants produce beautiful yellow blooms that brighten up any outdoor space. The cheerful and vibrant hue of the flowers is perfect for adding a burst of color to your garden and creating a welcoming atmosphere.

Coreopsis - The Perfect Addition to Your Garden

Whether you are an experienced gardener or a beginner, coreopsis is an excellent choice for adding beauty and charm to your landscape. These plants are relatively low-maintenance and can thrive in a range of climates, making them suitable for various gardening enthusiasts.

Benefits of Incorporating Coreopsis into Your Garden

  • Drought Tolerant: Coreopsis plants are known for their ability to withstand dry conditions, making them ideal for areas with limited water resources. They are well-suited to xeriscaping and can thrive even in drought-prone regions.
  • Attracts Pollinators: These vibrant flowers are a magnet for bees, butterflies, and other beneficial pollinators. By planting coreopsis, you are not only enhancing the visual appeal of your garden but also creating a habitat that supports important pollinators.
  • Long Blooming Season: Coreopsis plants offer an extended blooming season, providing you with plenty of time to enjoy their stunning flowers. Their vibrant colors will brighten up your garden from spring to fall, adding beauty and interest throughout the seasons.
  • Low Maintenance: If you're looking for a plant that requires minimal effort, coreopsis is an excellent choice. These hardy perennials are relatively disease-resistant and can thrive in a variety of soil conditions. With proper care, they will reward you with their beautiful blooms year after year.

Growing and Caring for Coreopsis

To ensure the success of your coreopsis plants, here are some essential tips for growing and caring for them:

Planting

Choose a location in your garden that receives full sun to partial shade. Coreopsis plants prefer well-draining soil, so ensure that the area has good drainage. Dig a hole slightly larger than the root ball of the plant, place it in the hole, and backfill with soil. Water thoroughly after planting to help the roots establish.

Watering

While coreopsis is relatively drought-tolerant, it's essential to water the plants regularly, especially during dry spells or extended periods of heat. Water deeply to ensure that the roots receive adequate moisture, but avoid overwatering to prevent root rot.

Fertilizing

Coreopsis plants generally do not require much fertilization. Applying a balanced slow-release fertilizer in early spring can help promote healthy growth and abundant blooms. Follow the instructions on the fertilizer packaging for the proper application rate.

Pruning

Regular deadheading or removing spent flowers can prolong the blooming season of your coreopsis plants. Additionally, a light pruning in late summer or early fall can help maintain a tidy appearance and prevent self-seeding. Cut back the plants to about half their height, taking care not to remove too much foliage.

Dividing

Over time, coreopsis plants may become crowded and benefit from division. Dividing the plants every few years helps rejuvenate them and encourages better blooming. To divide the plants, carefully lift them from the ground, separate the clumps, and replant them in well-prepared soil.

Shop Our Extensive Coreopsis Collection

Here at ต้นจันทร์ฉาย, we offer a wide selection of high-quality coreopsis plants for you to choose from. Whether you're looking for the mesmerizing beauty of ดอกตาเสือ or the cheerful allure of ดอกไม้สีเหลือง, we have the perfect plants to suit your garden's needs.

Explore our online store and discover the full range of coreopsis varieties available. We provide detailed information on each plant, including growth habits, care requirements, and blooming seasons, to help you make an informed decision.

Ordering from our website is convenient and secure. Simply add your desired coreopsis plants to your cart, proceed to checkout, and follow the easy steps to finalize your purchase. Our team carefully packages each plant to ensure it arrives at your doorstep in excellent condition.

Don't miss out on the opportunity to enhance your garden with the timeless beauty of coreopsis. Place your order today and experience the joy of watching these stunning flowers bloom in your own backyard.

Jim Reynolds
ดอกไม้สีเหลืองเป็นลวดลายน่ารักและมีความเจิดจรัย
Oct 10, 2023
Allison Kiniry
สวยมากค่ะ ดูเหมาะสำหรับการจัดสวน
Sep 27, 2023
Alfonso Lopez
สวยงามมาก ให้ความรู้ได้มาก
Sep 9, 2023
Mary Marquisos
ต้นจันทร์ฉายสวยงามจริงๆ และมีความสดใส
Sep 3, 2023
Sophie Dunajko
การเพิ่มสีสันให้กับสวนด้วยต้นจันทร์ฉายดีมากเลย
Aug 23, 2023
Joseph Damiecki
สีของดอกไม้สีเหลืองสดใสและน่าตรึงใจมาก
Jun 28, 2023
Maccrent Bostres
ต้นจันทร์ฉายทำให้สวนดูยิ่งง่ิงมากขึ้นเลย
Jun 8, 2023
Alexandra Sclafani
น่ารักมาก ชอบการร่วมแสดง
May 16, 2023
Dave Tauala Unknown
ดอกไม้สีเหลืองที่สวยงามมากครับ
Jan 25, 2023
Cynthia Swanda
ดอกตาเสือสีเหลืองสวยงามมาก ชอบมากค่ะ
Jan 5, 2023
Caroline Hosten
ดอกไม้สีเหลืองดูสวยงามมากค่ะ ชอบมากๆ
Jan 1, 2023
Unknown
ต้นจันทร์ฉายทำให้สวนดูสดใสและสวยงามมาก
Oct 31, 2022
Victor Haddock
ฉันต้องการปลูกต้นจันทร์ฉายในสวนของฉัน
Jul 15, 2022
Ellen Cirona
ดอกตาเสือและดอกไม้สีเหลืองทำให้สวนดูสดชื่นมากเลย
Jun 20, 2022
Vikki Marshall
ดอกตาเสือสีเหลืองน่ารักมากๆ ชอบมากๆ
May 5, 2022
Troice Harvey
สีของดอกไม้สีเหลืองสดใสและทันสมัยมาก
Apr 14, 2022
Joseph Dzaluk
ต้นจันทร์ฉายจะช่วยประดับสวนให้สวยงามมากๆ
Feb 24, 2022
Pablo Gonzales
ฉันต้องการมีต้นจันทร์ฉายในสวนของฉัน
Feb 12, 2022
Add Email
ดอกไม้สีเหลืองสวยงามทำให้สวนดูสดใสและสวยงามมาก
Jan 29, 2022
Derek Shama
ต้นจันทร์ฉายทำให้สวนดูสดใสและมีความสดใสตลอดเวลา
Jan 21, 2022
Tom Sullivan
ดอกตาเสือสีเหลืองทำให้สวนดูสดใสและน่าตรึงใจมาก
Jan 2, 2022
Craig Uselman
ดอกตาเสือและดอกไม้สีเหลืองเหมาะสำหรับสวนทั้งใหญ่และเล็กเลย
Dec 21, 2021
Amy Nell
ดอกตาเสือสีเหลืองทำให้สวนดูสดใสมากมาย
Oct 28, 2021
Brent Hartzell
ต้นจันทร์ฉายเป็นต้นไม้อรรลุบิดเพียงแพ็คเคลรีน้ เหมาะสำหรับสวนหลังบ้านเล็กๆ
Sep 17, 2021
Cameron Nickell
ฉันต้องการปลูกต้นจันทร์ฉายในสวนของฉัน
Sep 3, 2021
Thomas Adamek
ต้นจันทร์ฉายทำให้สวนของฉันดูสดใสและสวยงาม
Jul 2, 2021
Richard Kinney
ฉันให้การสนับสนุนจากใจเพื่อเป็นเครื่องมือเพื่อสวนนี้
May 11, 2021
Daniel Grannan
ดอกตาเสือเป็นดอกไม้ที่มีการผสมผสานสีสันที่สวยงาม
Apr 29, 2021
Jason Forester
คุณสามารถปลูกดอกไม้สีเหลืองเพื่อตกแต่งสวนของคุณได้
Apr 15, 2021
Mervyn Oscar
ต้นจันทร์ฉายทำให้สวนของฉันดูสะอาดและสวยงาม
Mar 16, 2021
Jeff Kennedy
ต้นจันทร์ฉายทำให้สวนของฉันดูสดใสและน่าตรึงใจมาก
Feb 4, 2021
Debbie Mathews
ต้นจันทร์ฉายเป็นแหล่งที่ดีที่สุดสำหรับพืชสวยงามเหล่านี้
Jan 6, 2021
Alan Assheton
คุณคงอัพเดทงานทำสวนได้ด้วยต้นจันทร์ฉาย
Nov 6, 2020
Claudia Mai
ผลงานสวยงาม สีสันหวาน
Aug 27, 2020
Nini Hyska
คุณสามารถตกแต่งสวนของคุณให้งดงามด้วยดอกไม้สีเหลืองได้
Aug 23, 2020
Niloo Sobhani
ดอกตาเสือและดอกไม้สีเหลืองที่งดงามมากค่ะ
Aug 15, 2020
Robin Buchler
ซื้อต้นจันทร์ฉายมาแล้ว รอดูการเจริญเติบโตของมัน
May 29, 2020
Paul Grace
เนื้อเน็บกาวเพลามาอย่างรวดเร็ว และต้นไม้ที่สวยงาม
Mar 25, 2020
Pidierre
ดอกตาเสือดูอ่อนโยนและเรียบง่ายมากค่ะ
Feb 3, 2020
Patrick Hong
ต้นจันทร์ฉายเป็นต้นไม้ที่มีสีสันสดใสมากค่ะ
Jan 29, 2020
Pinchao Liu
ต้นจันทร์ฉายทำให้สวนดูสดใสและสวยงามมาก
Dec 16, 2019
Kristen Proctor
ดอกตาเสือมีลวดลายเป็นทองและมังคุดสวยงามมาก
Nov 30, 2019
Peter Nicklin
ดอกตาเสือสีเหลืองสวยงามมาก ทำให้สวนดูสดใส
Sep 2, 2019
Tinna Jindal
ฉันต้องการซื้อต้นจันทร์ฉายแน่นอน
Jun 20, 2019
Sonia Pippin
ดอกตาเสือมีลวดลายสีทองและมังคุดที่ทันสมัย
Jun 3, 2019
John Strong
ฉันต้องการสวย ดอกตาเสือ ดอกไม้สีเหลืองเป็นที่พึ่ง
May 7, 2019