1กก. ฮิวมัส คาลี ฮิวมิค (Humus Kali) ฟูลวิก & ฮิวมิค แอซิด ฮิวมัสคาลี

Nov 10, 2018
Electronics

Welcome to Good Price TH, your one-stop destination for high-quality products at affordable prices. In this page, we will introduce you to the 1กก. ฮิวมัส คาลี ฮิวมิค (Humus Kali) ฟูลวิก & ฮิวมิค แอซิด ฮิวมัสคาลี.

Product Overview

The 1กก. ฮิวมัส คาลี ฮิวมิค is a premium product designed to enhance the growth and health of your plants. It contains a perfect blend of fulvic acid and humic acid, which are essential nutrients for plants. This product is specially formulated to provide your plants with the necessary nutrients for optimal growth.

Benefits of ฮิวมัส คาลี ฮิวมิค (Humus Kali)

Using ฮิวมัส คาลี ฮิวมิค (Humus Kali) provides numerous benefits to your plants, including:

  • Improved Nutrient Absorption: The fulvic acid component in ฮิวมัส คาลี ฮิวมิค (Humus Kali) helps in increasing nutrient absorption by plants, ensuring they receive the required nutrients for healthy growth.
  • Enhanced Plant Growth: The humic acid component in ฮิวมัส คาลี ฮิวมิค (Humus Kali) aids in promoting root development and overall plant growth.
  • Increase in Yield: With the balanced nutrient content provided by ฮิวมัส คาลี ฮิวมิค (Humus Kali), you can expect higher crop yields and better-quality produce.
  • Improved Soil Structure: Regular use of ฮิวมัส คาลี ฮิวมิค (Humus Kali) helps improve soil structure, making it more fertile and nutrient-rich.

How to Use ฮิวมัส คาลี ฮิวมิค (Humus Kali)

ฮิวมัส คาลี ฮิวมิค (Humus Kali) can be applied directly to the soil or used as a foliar spray. Here are some guidelines for using this product:

  1. Soil Application: Mix 1 teaspoon of ฮิวมัส คาลี ฮิวมิค (Humus Kali) with 1 gallon of water and apply around the base of the plant. Repeat this process every 1-2 weeks.
  2. Foliar Spray: Mix 1 teaspoon of ฮิวมัส คาลี ฮิวมิค (Humus Kali) with 1 liter of water and spray the mixture on the leaves of the plant. Apply once every 2 weeks for best results.

Why Choose Good Price TH?

At Good Price TH, we strive to provide our customers with the best products at affordable prices. Here's why you should choose us:

  • Quality Assurance: We source our products from trusted manufacturers, ensuring high quality and reliability.
  • Affordable Prices: We understand the importance of competitive pricing and offer our products at prices that won't break the bank.
  • Wide Range of Products: Our extensive product catalog ensures that you can find everything you need in one place.
  • Excellent Customer Service: Our dedicated customer service team is always ready to assist you with any questions or concerns.

Shop Now!

Get your 1กก. ฮิวมัส คาลี ฮิวมิค (Humus Kali) ฟูลวิก & ฮิวมิค แอซิด ฮิวมัสคาลี today and experience the difference it makes in the growth and health of your plants. Shop at Good Price TH now and enjoy great deals!

Callum Macarthur
มีใครเคยลองใช้บ้างครับ? รบกวนแบ่งปันความคิดเห็นหน่อย
Oct 20, 2023
Colter Bowman
ดินในสวนผักดีขึ้นมาก หลังใช้1กก. ฮิวมัส คาลี ฮิวมิค
Sep 9, 2023
Son Yi
ดินในสวนผักดีขึ้นมาก หลังใช้1กก. ฮิวมัส คาลี ฮิวมิค แอซิด
Jul 19, 2023
Jennifer Kurtinitis
ขอบคุณที่แนะนำผลิตภัณฑ์ที่คุ้มค่ามาก
Jun 22, 2023
Denise Hard
1กก. ฮิวมัส คาลี ฮิวมิค ดีมาก ช่วยให้ผักโตเร็วขึ้นบางส่วน
Mar 19, 2023
Christopher Croft
พิจารณาซื้อผลิตภัณฑ์นี้มานานแล้ว ขอบคุณสำหรับข้อมูล
Feb 23, 2023
Jee Lim
ผลิตภัณฑ์นี้มีคุณภาพดีมาก และราคาไม่แพง
Dec 26, 2022
Jaime Alcock
ฉันใช้ผลิตภัณฑ์นี้มามานานแล้ว ชอบมาก
Dec 25, 2022
Marvin Vasquez
ฉันใช้ผลิตภัณฑ์นี้มามานานแล้ว ชอบมาก
Dec 16, 2022
Phil Gilbert
มีใครเคยใช้ผลิตภัณฑ์นี้บ้าง? มาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกัน
Dec 8, 2022
Caitlyn Huntinton
1กก. ฮิวมัส คาลี ฮิวมิค ช่วยเพิ่มความอุดมสมบูรณ์ให้ดินมากเลย
Sep 18, 2022
Darren Remblence
1กก. ฮิวมัส คาลี ฮิวมิค ดีมาก ช่วยให้ผักโตเร็วขึ้นบางส่วน
Aug 4, 2022
Roni Leahy
ผลิตภัณฑ์นี้ช่วยเพิ่มความอุดมสมบูรณ์ให้ดินมากเลย และราคาไม่แพงมาก
Jul 5, 2022
Dennis Nahas
ขอบคุณที่แนะนำผลิตภัณฑ์ที่คุ้มค่ามาก
May 27, 2022
Daisy Colbaut
ขอบคุณสำหรับข้อมูลที่มีประโยชน์มาก
May 18, 2022
Joe Malcott
ชอบผลิตภัณฑ์นี้มาก ช่วยเรื่องราคาส่งดินในสวนผักดีขึ้น
May 7, 2022
Mohammad Farahmand
พิจารณาซื้อผลิตภัณฑ์นี้มานานแล้ว ขอบคุณสำหรับข้อมูล
Mar 1, 2022
Zac Howes
ฉันใช้1กก. ฮิวมัส คาลี ฮิวมิค ในสวนผัก ผลผลิตดีมากครับ
Jan 4, 2022
Chris Gannett
ฉันใช้1กก. ฮิวมัส คาลี ฮิวมิค ในสวนผัก ผลผลิตดีมากครับ
Dec 16, 2021
Martha Denton
ผลิตภัณฑ์คุณภาพดีมาก คุ้มค่ามาก
Oct 13, 2021
David Born
ชอบผลิตภัณฑ์นี้มาก ช่วยเรื่องราคาส่งดินในสวนผักดีขึ้น
Jul 21, 2021
Ellen Jacobs
ฉันใช้ผลิตภัณฑ์นี้มามานานแล้ว ชอบมาก
Jun 25, 2021
Jens Doerpmund
ผลิตภัณฑ์คุณภาพดีมากครับ
Jun 3, 2021
Bill O'Connor
ดินในสวนผักดีขึ้นมาก หลังใช้1กก. ฮิวมัส คาลี ฮิวมิค แอซิด
May 10, 2021
Shawn Reed
ผลิตภัณฑ์นี้ทำให้ดินอุดมสมบูรณ์มากขึ้น ชอบมาก
Apr 17, 2021
Jayamanne Don
1กก. ฮิวมัส คาลี ฮิวมิค ดีมาก ช่วยให้ผักโตเร็วขึ้น
Mar 20, 2021
Sergio Socolovsky
ผลิตภัณฑ์นี้ทำให้ดินอุดมสมบูรณ์มากขึ้น ชอบมาก
Mar 7, 2021
Michael Rhyne
ดินในสวนผักดีขึ้นมาก หลังใช้1กก. ฮิวมัส คาลี ฮิวมิค
Feb 19, 2021
Frank Boesch
พิจารณาซื้อผลิตภัณฑ์นี้มานานแล้ว ขอบคุณสำหรับข้อมูล
Jan 23, 2021
Nathan Wadds
1กก. ฮิวมัส คาลี ฮิวมิค ดีมาก ช่วยให้ผักโตเร็วขึ้นบางส่วน
Jan 7, 2021
Young Shon
มีใครเคยใช้ผลิตภัณฑ์นี้บ้าง? มาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกัน
Nov 3, 2020
Ross Geller
ขอบคุณที่แนะนำผลิตภัณฑ์ที่ดีมาก
Jun 22, 2020
Simon Barnes
ดินในสวนผักดีขึ้นมาก หลังใช้1กก. ฮิวมัส คาลี ฮิวมิค แอซิด
May 20, 2020
Ali Ajeena
ผลิตภัณฑ์คุณภาพดีมาก คุ้มค่ามาก
Mar 24, 2020
Chuck Wolf
ซื้อไปใช้ในสวนผัก ผลผลิตดีขึ้นมาก
Mar 10, 2020
Aythami
ดินในสวนผักดีขึ้นมาก หลังใช้1กก. ฮิวมัส คาลี ฮิวมิค
Mar 6, 2020
Unknown
ฉันใช้ผลิตภัณฑ์นี้มามานานแล้ว ชอบมาก
Mar 3, 2020
Lea Green
ขอบคุณที่แนะนำผลิตภัณฑ์ที่คุ้มค่ามาก
Nov 10, 2019
Muthukumar Paulraj
ซื้อไปใช้ในสวนผัก ผลผลิตดีขึ้นมาก
Aug 30, 2019
Robert Fiore
ผลิตภัณฑ์นี้ทำให้ดินอุดมสมบูรณ์มากขึ้น ชอบมาก
Jul 15, 2019
Oby Nwaogbe
ฉันใช้1กก. ฮิวมัส คาลี ฮิวมิค ในสวนผัก ผลผลิตดีมากครับ
Jul 2, 2019
Lauretta McKie
ขอบคุณที่แนะนำผลิตภัณฑ์ที่ดีมาก
Jun 15, 2019
Jake Verdught
ผลิตภัณฑ์นี้ช่วยเพิ่มความอุดมสมบูรณ์ให้ดินมากเลย และราคาไม่แพงมาก
Jun 15, 2019
Elizabeth Caputo
ใช้ผลิตภัณฑ์นี้มานานแล้ว ดินในสวนผักดีขึ้นมาก
Jun 12, 2019
Corline Oswald
ชอบผลิตภัณฑ์นี้มาก ช่วยเรื่องราคาส่งดินในสวนผักดีขึ้น
Apr 26, 2019
Jackie Toye
ผลิตภัณฑ์นี้ช่วยเพิ่มความอุดมสมบูรณ์ให้ดินมากเลย และราคาไม่แพงมาก
Apr 15, 2019
Lubna Rafiq
มีใครเคยใช้ผลิตภัณฑ์นี้บ้าง? มาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกัน
Apr 6, 2019
Gordon Wandler
ซื้อผลิตภัณฑ์นี้มาใช้ในสวนผัก ดีมากครับ
Mar 21, 2019
Shimrit Shiran
ขอบคุณที่แนะนำผลิตภัณฑ์ที่ดีมาก
Feb 23, 2019
Robbie Gray
ซื้อไปใช้ในสวนผัก ผลผลิตดีขึ้นมาก
Jan 28, 2019
Nicholas King
อยากเห็นรีวิวจากคนที่ใช้ผลิตภัณฑ์นี้บ้าง
Jan 24, 2019
Christine Lund
ผลิตภัณฑ์คุณภาพดี และราคาไม่แพงมาก คุ้มค่ามาก
Nov 24, 2018